Primary tabs

10 November 2017

今年恒指終於吐氣揚眉,累升超過三成,成交暢旺,最受惠的莫過於港交所(00388)。港交所截至九月底止首三季盈利勁升百分之二十二,至五十五億三千萬元,單計第三季,盈利升幅更驚人,按年升三成二,至二十億三千萬元,按季則增長百分之十三,除息、稅、折舊及攤銷前盈利...

第1頁(共 1 頁)